Obchodní podmínky

pro zboží zakoupené online prostřednictvím internetového obchodu Vtools.cz

(webová adresa: https://www.vtools.cz)

provozovaného obchodní společností

Vtools s.r.o.

IČO: 139 77 342

se sídlem V olšinách 1122/50, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 358019

Čl. I
Definice pojmů

Cena dopravy cena za dopravu zboží na Doručovací adresu, která obsahuje náklady spojené s balením a dodáním zboží Zákazníkovi.

Celková cena celková cena je finanční částka tvořená součtem Ceny zboží a Cenou dopravy uvedená na příslušné Objednávce.

Cena zboží cena za jednotlivou položku nabízenou k prodeji prostřednictvím internetového obchodu uvedená u této položky Zboží, a to včetně DPH (ve webovém rozhraní Internetového obchodu je uváděna také cena bez DPH) a všech případných zákonných poplatků spojených s pořízením Zboží vyjma ceny za dopravu Zboží k Zákazníkovi a balení Zboží pro účely dopravy, které jsou společně v rámci Objednávky uvedeny jako Cena dopravy.

Doručovací adresa znamená adresu určenou Zákazníkem pro doručení zboží, kterou uvedl v Objednávce.

DPH daň z přidané hodnoty ve smyslu Zákona o DPH.

Faktura daňový doklad vystavený Prodejcem k obdržené platbě od Zákazníka ve výši Celkové ceny na základě Zákona o DPH za zakoupené Zboží.

Fakturační adresa jedná se o adresu Zákazníka pro účely vystavení faktury, zejména je-li bydliště nebo sídlo Zákazníka odlišné od Doručovací adresy.

Internetový obchod znamená Prodejcem provozovaný internetový obchod na adrese https://www.vtools.cz, na kterém probíhá nákup a prodej zboží, a to prostřednictvím Webového rozhraní.

Zákaznický účet osobní nebo firemní účet vytvořený Zákazníkem, umožňující uchování historie Objednávek a uzavřených Smluv a dále údajů o Zákazníkovi, včetně osobních, platebních, doručovacích a fakturačních údajů, které Zákazník v rámci vytvoření účtu zadal do formuláře údajů o Zákazníkovi, který je dostupný při zřízení a kdykoli po něm v rozhraní účtu a Zákazník tímto sdělil tyto údaje Prodejci pro účely zjednodušení budoucích nákupů, obchodní a marketingové komunikace mezi Prodejcem a Zákazníkem.

Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní podmínky znamená tyto obchodní podmínky v jejich aktuálně platném znění.

Objednávka závazný návrh Zákazníka na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodejcem vytvořený a zaslaný Prodejci za podmínek a v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatel platebních služeb společnost ComGate Payments, a.s., IČO: 279 24 505, se sídlem: Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3755.

Pravidla používání cookies obsahují práva a povinnosti Prodejce Zákazníka a ostatních návštěvníků internetových stránek na základě právních předpisů týkajících se provozu webové prezentace Internetového obchodu a ukládání provozních údajů užívaných k jejich optimalizaci obsahujících osobní údaje Zákazníka.

Prodejce společnost Vtools s.r.o., IČO: 139 77 342, se sídlem V olšinách 1122/50, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358019.

Přepravce společnost FROGMAN s.r.o. se sídlem Zlín - Malenovice, Komenského 25, PSČ 76302, IČ: 49434624, DIČ: CZ49434624, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11848

Reklamační řád dokument obsahující pravidla vyřizování reklamací a pokyny, jak v případě reklamace, tedy uplatnění práv z vadného plnění postupovat.

Smlouva kupní smlouva uzavřená mezi Prodejcem a Zákazníkem, na základě které se Prodejce zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá Zboží, které Zákazník specifikoval v Objednávce a které je předmětem koupě a umožní mu nabýt k tomuto Zboží vlastnické právo a Zákazník se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí za ně Prodejci sjednanou kupní cenu, která odpovídá Celkové ceně dle Objednávky.

Smluvní strany Prodejce a Zákazník jsou dále v těchto Obchodních podmínkách označování jako smluvní strany nebo každý jednotlivě jako smluvní strana.

Spotřebitel Spotřebitelem se rozumí Zákazník, který je fyzická osoba a při uzavírání a plnění Smlouvy s Prodejcem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Webové rozhraní jedná se o uživatelské rozhraní umožňující interakci Prodejce a Zákazníků v prostředí internetového prohlížeče. Internetový obchod je provozován na systému PrestaShop, kdy uživatelské rozhraní slouží k ovládání nebo interakci s tímto systémem.

Zákazník osoba nebo zástupce právnické osoby (resp. osoba pověřená jednat jejím jménem), která navštíví Internetový obchod za účelem nákupu Zboží. Zákazníkem dle těchto Obchodních podmínek se taková osoba stává ve chvíli, kdy provede nákup Zboží, tedy uzavře Smlouvu o nákupu Zboží s Prodejcem. Zákazník, který není Spotřebitelem, je podnikatelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Zásady ochrany osobních údajů obsahují práva a povinnosti Prodejce, Zákazníka a ostatních návštěvníků internetových stránek, na kterých je provozován Internetový obchod ve vztahu ke Smlouvě a právním předpisům o ochraně osobních údajů.

Zákon o DPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o ochraně spotřebitele zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zboží všechny položky zobrazené na Internetovém obchodě prostřednictvím jeho Webovém rozhraní, obsahující nabídku Zboží, množství a Cenu zboží, které si může Zákazník prostřednictvím Internetového obchodu zakoupit.

Způsob doručení jedná se o výběr Zákazníka z možností, jak může Prodejce doručit Zákazníkovi Zboží na základě Smlouvy. Nabídku možných způsobů doručení určuje Prodejce, na základě smluv uzavřených s dopravci a Zákazník si následně z této nabídky možných způsobů doručení pro vybrané Zboží volí preferovaný způsob dopravy při vytváření Objednávky.

Způsob platby jedná se o jednu z možností, jak může Zákazník uhradit Celkovou cenu za Zboží na základě Smlouvy. Nabídku možností způsobů úhrady určuje Prodejce a Zákazník si následně z této nabídky možných způsobů platby pro vybrané Zboží volí preferovaný způsob úhrady při vytváření Objednávky.

Čl. II
Předmět úpravy

2.1. Předmětem těchto Obchodních podmínek coby nedílné součásti Smlouvy, jejímž předmětem je nákup Zboží na Internetovém obchodě provozovaném Prodejcem, je vymezit v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy uzavřené mezi Prodejcem na jedné straně a Zákazníkem na druhé straně, která upravuje smluvní vztah mezi Prodejcem provozujícím Internetový obchod jako prodávajícím na straně jedné a Zákazníkem, který nakupuje nebo má zájem nakoupit Zboží prostřednictvím Internetového obchodu jako kupujícím na straně druhé .

2.2. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a ujednáním ve Smlouvě má přednost ujednání ve Smlouvě.

2.3. Pro účely fungování internetového obchodu Vtools.cz, umožnění prodeje a dodání Zboží a případné marketingové aktivity zpracovává Prodejce osobní údaje jeho Zákazníků a dále návštěvníků internetových stránek https://www.vtools.cz. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto Obchodních podmínkách a přehledně také v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na adrese: https://www.vtools.cz/content/5-zasady-ochrany-osobnich-udaju a jsou nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek a Smlouvy, která je na jejich základě uzavřena.

2.4. Součástí těchto Obchodních podmínek jsou dále Pravidla používání cookies dostupné na adrese: https://www.vtools.cz/content/2-pravidla-pouzivani-cookies.

Čl. III
Uzavření Smlouvy

3.1. K uzavření Smlouvy dochází na základě akceptace Objednávky Zákazníka učiněné prostřednictvím Webového rozhraní Internetového obchodu a vyplnění příslušných formulářů týkajících se identifikace Zákazníka, Zboží, Doručovací adresy a Fakturační adresy. Při uzavření Smlouvy a nákupu Zboží je Zákazník povinen uvést všechny informace dle předchozí věty správně a pravdivě. Prodejce tak bude považovat všechny Zákazníkem poskytnuté informace při uzavírání Smlouvy za správné a pravdivé, a to po celou dobu plnění Smlouvy ze strany Prodejce nebo do doby, než mu budou Zákazníkem řádně sděleny a potvrzeny jiné informace (např. oprava chybně sdělené adresy). Veškeré Zboží a u něj uvedené informace (včetně Ceny zboží) umístěné ve Webovém rozhraní Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodejce není povinen se Zákazníkem uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Zboží si může Zákazník zakoupit pouze prostřednictvím Internetového obchodu, a to skrze funkcionality jeho Webového rozhraní dostupného na internetové stránce: https://www.vtools.cz, jiným způsobem nelze uzavřít Smlouvu ve smyslu těchto Obchodních podmínek. Poptání zboží mimo Internetový obchod tak není možné a Prodejce v takovém případě není povinen k jednání o uzavření Smlouvy nebo jiné kupní smlouvy nebo k dodání Zboží.

3.3. Pro uzavření Smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem je nezbytné, aby Zákazník vytvořil prostřednictvím Internetového obchodu návrh Objednávky, ten musí obsahovat minimálně následující údaje nutné k tomu, aby mohlo dojít k uzavření Smlouvy:

a. Identifikační údaje Zákazníka tak, aby bylo možné jej pro účely uzavření Smlouvy jednoznačně určit a dále, aby Prodejce mohl Zboží doručit na Zákazníkem uvedenou adresu. U Spotřebitele, tedy nepodnikající fyzické osoby, se jedná zejm. o jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, u právnické osoby o obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo Zákazníka, doručovací adresu, uvedení osoby, která je oprávněna za Zákazníka jednat v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu oprávněné osoby; je-li Zákazník fyzickou osobou - podnikatelem, jméno, příjmení, identifikační číslo a místo podnikání; doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu.

b. náležitou a jednoznačnou specifikaci nakupovaného Zboží jako předmětu koupě dle Smlouvy, tedy vymezení plnění, které Zákazník požaduje po Prodejci, toto Zboží Zákazník do Objednávky specifikuje prostřednictvím tlačítka „Přidat do košíku“ dostupného ve Webovém rozhraní u každé položky Zboží, které vybrané Zboží do objednávky automaticky přidá v zadaném počtu kusů;

c. další údaje týkající se Zboží, zejména Cena zboží, Cena dopravy a Celková cena, které budou do Objednávky automaticky doplněny na základě Zákazníkem vybraného Zboží a dále Zákazníkem určený Způsob platby a Způsob doručení Zboží;

d. za předpokladu Smlouvy obsahující opakující se plnění, např. opakovanou nebo pravidelnou dodávku Zboží pak také požadovaný termín dokončení, tedy informaci do kdy bude Prodejce Zákazníkovi Zboží dodávat;

e. identifikační a kontaktní údaje kontaktní osoby na straně Zákazníka (jméno, příjmení, telefon, e-mail), pokud jsou odlišné od identifikačních údajů zadaných pro Zákazníka;

f. osoby oprávněné převzít za Zákazníka Zboží dle Smlouvy, liší-li se od kontaktní osoby uvedené výše pod písm. a). nebo písm. e).

3.4. Zákazník může po celou dobu tvorby Objednávky návrh upravovat, kontrolovat a vracet se zpět, a to až do chvíle, kdy na konci potvrdí závaznost Objednávky stiskem tlačítka „Objednávám a zavazuji se zaplatit“, které je k dispozici na konci stránky rekapitulace Objednávky a Zákazníkovi se zobrazí v rámci Webového rozhraní Internetového obchodu po dokončení a potvrzení návrhu Objednávky. Před potvrzením závaznosti Objednávky musí Zákazník potvrdit, že se seznámil s Obchodními podmínkami a souhlasí, že se tyto stanou součástí Smlouvy, v opačném případě nebude možné Objednávku závazně potvrdit. Potvrzením Objednávky se tato stává závaznou nabídkou ze strany Zákazníka a všechny informace, které obsahuje budou odeslány Prodejci.

3.5. Zákazník odesláním nabídky ve formě Objednávky dle čl. 3.4 těchto Obchodních podmínek potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a s jejich zněním souhlasí. Zákazník bere na vědomí, že pro předmětnou Smlouvu uzavřenou na základě této Objednávky Smluvními stranami se za účinné považují Obchodní podmínky ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky Zákazníkem. Platné znění Obchodních podmínek, které jsou součástí předmětné Smlouvy obdrží Zákazník po jejím uzavření na kontaktní e-mail, který uvedl při tvorbě Objednávky.

3.6. Zákazníkem potvrzená a tím tedy odeslaná Objednávka obsahující veškeré náležitosti uvedené v čl. 3.3 těchto Obchodních podmínek se v souladu s ustanovením § 1731 a násl. Občanského zákoníku považuje za nabídku na uzavření Smlouvy ze strany Zákazníka.

3.7. Objednávka je právním jednáním směřujícím k uzavření Smlouvy pouze v případě, pokud je prosta omylu, obsahuje podstatné náležitosti Smlouvy dle Občanského zákoníku a těchto Obchodních podmínek tak, aby Smlouva mohla být uzavřena jejím jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z ní plyne vůle Zákazníka být Smlouvou vázán, bude-li nabídka, resp. Objednávka přijata.

3.8. Zákazník se při výběru Zboží nemůže odchýlit od Zboží nabízeného Prodejcem prostřednictvím Internetového obchodu, ať již v jakékoli jeho specifikaci nebo Ceně zboží. Uvede-li Zákazník v Objednávce Zboží, které Prodejce nenabízí nebo u Zboží nabízeného Prodejcem uvede jiné podmínky, než které nabízí Prodejce (např. odlišnou Cenu zboží) nejedná se o nabídku k uzavření Smlouvy a Smlouva tak na základě takové nabídky (Objednávky) nemůže být uzavřena. Zároveň se prodejce zavazuje, že nedodá jiné Zboží, než si Zákazník objednal. Dojde-li k odeslání neobjednaného Zboží Prodejcem, tak převzetím takto nevyžádaného plnění ze strany Zákazníka nedochází k uzavření Smlouvy nebo přijetí nabídky a Smluvní strany jsou si povinny vrátit veškerá takto poskytnutá plnění.

3.9. Prodejce po obdržení Objednávky od Zákazníka prostřednictvím Internetového obchodu co nejdříve dle svých časových možností potvrdí Zákazníkovi, že k němu jeho Objednávka dorazila a toto potvrzení zašle na emailovou adresu, kterou v Objednávce Zákazník uvedl. Součástí potvrzení je shrnutí Objednávky a současně také Obchodní podmínky. Zaslání tohoto potvrzení není akceptací Objednávky, a tedy nedochází k uzavření Smlouvy, toto potvrzení toliko znamená, že Objednávka řádně dorazila do sféry Prodejce.

3.10. Co nejdříve dle svých časových možností následně Prodejce Objednávku zpracuje a bude-li to možné potvrdí akceptaci Objednávky Zákazníkovi, kdy doručením akceptace Objednávky ze strany Prodejce na email Zákazníka dochází k uzavření Smlouvy s předmětem koupě uvedeným v Objednávce, kterým je Zákazníkem vybrané Zboží a Obchodní podmínky ve znění účinném k datu odeslání Objednávky ze strany Zákazníka Prodejci se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Zákazník odesláním Objednávky souhlasí s tím, aby akceptace Prodejce byla Zákazníkovi doručena tímto způsobem na jím uvedenou emailovou adresu a dále, aby Smlouva byla uzavřena okamžikem doručení potvrzení Prodejce o zpracování a akceptaci Objednávky do emailové schránky Zákazníka (a nikoli např. až se do ní přihlásí nebo kdykoli později).

3.11. Přijetí nabídky ve formě Objednávky kteroukoli ze Smluvních stran s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nedochází tak k uzavření Smlouvy, avšak jedná se o protinávrh. Potvrzení obsahu Smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě a postupem dle Obchodních podmínek, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu Smlouvy, nemá právní účinky.

3.12. Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše Celkové ceny, předpokládaná Cena dopravy) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.13. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka až po uhrazení celé Celkové ceny Zákazníkem, a to způsobem a v termínech předvídaných pro jednotlivé platební metody v těchto Obchodních podmínkách a současně převzetím Zboží ze strany Zákazníka.

3.14. Uzavřením Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek vzniká Zákazníkovi závazek k uhrazení Celkové ceny a Prodejci závazek doručení Zboží na Zákazníkem uvedenou adresu.

3.15. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že jakékoli sdělení Prodejce, jež není výslovným přijetím či odmítnutím nabídky učiněné prostřednictvím Objednávky ze strany Zákazníka, se v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku nepovažuje za přijetí nabídky, nýbrž za protinabídku, a to i v případě, že podstatným způsobem nemění původní podmínky nabídky uvedené v Objednávce.

3.16. Za předpokladu, že Zboží nebude skladově dostupné anebo bude pouze v menším počtu kusů, nemůže Prodejce Zákazníkovi zpracování Objednávky potvrdit a k uzavření Smlouvy tak nedochází. V takovém případě Prodejce kontaktuje Zákazníka telefonicky nebo emailem a současně mu zašle protinabídku k Zákazníkově Objednávce, kterou pozmění v rozsahu, který může nebo je ochoten Prodejce akceptovat. Smlouva bude uzavřena až ve chvíli kdy takovou protinabídku Zákazník výslovně potvrdí.

3.17. Je-li v souladu s čl. 3.12, čl. 3.15 nebo čl. 3.16 těchto Obchodních podmínek zaslána Zákazníkovi výzva k doplnění či protinabídka, je Zákazník povinen na toto sdělení Prodejce do 7 dnů zareagovat, tj. předložit Prodejci novou nabídku či protinabídku Prodejce přijmout. Neučiní-li tak, platí, že Smlouva není uzavřena a na případné sdělení Zákazníka po uplynutí této již nebude brán zřetel, resp. bude mu sděleno, aby vytvořil novou Objednávku za aktuálních podmínek uvedených na Internetovém obchodu.

3.18. Zákazník je upozorněn a bere na vědomí, že bude-li v rámci Objednávky nebo Internetového obchodu u nějakého Zboží Cena zboží, Celková cena Zboží nebo Celková cena za celou Objednávku uvedena zjevně chybně, kdy takto chybně uvedeno cenu je bez problému schopen průměrný Zákazník rozeznat, Prodejce není povinen Zboží za takovou cenu Zákazníkovi dodat, a to ani v případě, že Zákazníkovi bylo doručeno potvrzení Objednávky nebo potvrzení o zpracování Objednávky a tím došlo k uzavření Smlouvy. Jedná se například o případ, kdy je uvedená cena výrazně nižší, než je hodnota Zboží (např. při srovnání obvyklé ceny Zboží s konkurencí, cena nedosahuje ani výrobních nákladů zboží, v Ceně zboží chybí nebo přebývá cifra nebo je se zřetelem ke všem okolnostem zjevné, že je cena chybná) a chyba v uvedené ceně je tak zjevná. V takovém případě Prodejce Zákazníka kontaktuje, oznámí mu, že cena v Objednávce je chybná a zašle mu upravenou Objednávku s uvedením správné ceny. Pokud tuto novou Objednávku Zákazník potvrdí, dojde tímto okamžikem k uzavření Smlouvy. Pokud Zákazník nepotvrdí takto nově zaslaný návrh opravené Objednávky ani do 7 dnů od jejího odeslání, je Prodejce oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupení na email uvedený Zákazníkem v Objednávce.

3.19. Smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, a to prostřednictvím Internetového obchodu a jeho Webového rozhraní. Náklady na užití prostředků komunikace na dálku k uzavření Smlouvy hradí Zákazník. Internetový obchod si neúčtuje žádné nadstandardní náklady, které by Zákazník musel hradit za užití prostředků pro komunikaci na dálku při komunikaci s Prodejcem. Zákazník hradí pouze poplatek svému poskytovali těchto služeb (např. za připojení k internetu).

3.20. Zákazník uzavřením Smlouvy souhlasí s využitím prostředků komunikace na dálku pro účely uzavření Smlouvy a pro komunikaci mezi Prodejcem a Zákazníkem pro účely plnění Smlouvy, tedy zejm. dodání Zboží.

3.21. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce, a to nehledě na zadání místa doručení Zákazníkem.

3.22. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

3.23. Smlouva je archivována v elektronické podobě u Prodejce, Zákazník obdrží její znění ve formě potvrzení zpracování Objednávky a znění těchto Obchodních podmínek. Prodejce není povinen Zákazníkovi Smlouvu na jeho žádost vydat a Zákazníkovi se tak doporučuje si Objednávku a aktuální znění Obchodních podmínek pro pozdější použití uložit.

Čl. IV
Zákaznický účet

4.1. Zákazník si může zřídit v rámci registrace Zákazníka prostřednictvím Webového rozhraní (uživatelského rozhraní) Internetového obchodu Zákaznický účet, a to vyplněním přihlašovacích údajů a hesla a dále vyplněním informací o Zákazníkovi, zejména identifikační údaje, jeho Doručovací adresa a Fakturační adresa. Zákazník má povinnost uvést veškeré údaje při registraci Zákaznického účtu pravdivě a správně a v případě změny je aktualizovat.

4.2. Přistupování Zákazníka k Zákaznickému účtu je možné v rámci Webového rozhraní Internetového obchodu a přístup je zabezpečen pomocí registračního emailu a hesla, které bude Zákazníkovi při zřízení Zákaznického účtu zasláno v náhodně generované podobě, které má povinnost si Zákazník do 7 dnů od obdržení změnit. Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně svých přístupových údajů k Zákaznickému účtu a tyto údaje nikomu neposkytovat. Zákazník bere na vědomí, že v případě porušení této povinnosti ze strany Zákazníka, kdy následně dojde ke zneužití přístupových údajů k Zákaznickému účtu nenese Prodejce za jejich zneužití odpovědnost.

4.3. Zákaznický účet je zřízen vždy pro konkrétního Zákazníka, fyzickou nebo právnickou osobu a zakazuje se jeho užití třetí osobou. Zákazník tak není oprávněn umožnit jeho využívání třetí osobou. Za Zákazníka, který není Spotřebitelem, může Zákaznický účet zřídit člen statutárního orgánu Zákazníka nebo Zákazníkem pověřený Zaměstnanec. Zákazník v takovém případě je povinen zajistit, že osoba, která ho takto zastupuje bude dodržovat práva a povinnosti Zákazníka dle těchto Obchodních podmínek.

4.4. Má-li Zákazník zřízen Zákaznický účet lze prostřednictvím tohoto účtu vytvořit Objednávku, kdy pro veškeré údaje nutné pro vytvoření Objednávky týkající se Zákazníka budou automaticky pro účely Objednávky použity údaje vedené pro Zákazníka v Zákaznickém účtu, pokud byly Zákazníkem v Zákaznickém účtu předvyplněny. Zákazník má v takovém případě povinnost zkontrolovat jejich správnost vždy před finálním potvrzením dané Objednávky. Zákazník předvyplněné údaje může změnit. Způsob tvorby Objednávky je ve zbývajících bodech identický jako v případě Zákazníka bez Zákaznického účtu.

4.5. Zákaznický účet obsahuje historii Objednávek, stav aktuálně dokončených Objednávek, uložené daňové doklady k dokončeným Objednávkám a také informace o probíhajících reklamacích, pokud nějaké jsou.

4.6. Zákazník nemá nárok na nepřežitý přístup k Zákaznickému účtu a Prodejce mu ani negarantuje žádnou minimální dostupnost. Zpravidla bude Zákaznický účet dostupný, bude-li dostupné Webové rozhraní Internetového obchodu. Prodejce bude vyvíjet obvyklou snahu, aby dostupnost Zákaznického účtu byla co největší a nedostupnost bude souviset zejména s údržbou a nutnými opravami nebo nedostupností internetové sítě. Prodejce je oprávněn Zákaznický účet deaktivovat nepřihlásí-li se do něj Zákazník během 24 kalendářních měsíců, nepřihlásí-li se Zákazník během dalších 12 kalendářních měsíců a neaktivuje si znovu účet, je Prodejce oprávněn Zákaznický účet smazat. Prodejce může Zákaznický účet smazat také v případě, že Zákazník poruší své povinnosti dle Smlouvy anebo těchto Obchodních podmínek.

Čl. V
Zboží

5.1. Internetový obchod provozovaný Prodejcem obsahuje pouze Zboží nabízené Prodejcem k prodeji Zákazníkům prostřednictvím Internetového obchodu (není-li u jednotlivého Zboží uvedeno něco jiného), a to včetně uvedení následujících informací

a. název položky Zboží; případně také kód položky nebo jiné upřesňující informace, které definují typ Zboží

b. fotografie položky Zboží; fotografie mají pouze ilustrační charakter, kdy Zboží na fotografii nemusí odpovídat skutečné podobě věci a může se od zobrazené položky Zboží lišit např. v barvě nebo balení produktu; pro posouzení, zda je Zboží v souladu s Objednávkou je vždy rozhodující textový popis specifikace položky Zboží;

c. specifikace položky Zboží; kde jsou uvedeny doplňující informace, dle povahy Zboží - např. váha, rozměry, barva, výrobce, přesnost aj. Tato specifikace je rozhodná pro určení Zboží v rámci Objednávky i případných reklamací.

d. Cena zboží; která je vždy uvedena jako cena za Zboží, která je konečná včetně DPH, informativně pak bývá zobrazena i částka bez DPH, a případných dalších daní a poplatků a dále je zde uvedena výše nákladů za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu Zboží k Zákazníkovi, kdy Cena dopravy je zobrazena až následně při vytváření Objednávky, není-li u nabízené položky Zboží uvedeno jinak, přičemž informace o Ceně zboží a dostupnosti Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou tyto zobrazovány ve Webovém rozhraní.

5.2. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží, tedy Cenou dopravy, které jsou uvedeny v záložce na adrese https://www.vtools.cz/content/1-dodani nebo je možné je zobrazit při vytváření Objednávky. Cena dopravy platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky. Je-li mezi Smluvními stranami sjednáno jiné místo doručení uzavřou Smluvní strany Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.3. Veškeré nabízené Zboží, které je možno zobrazit prostřednictvím Webovém rozhraní Internetového obchodu a je tak možno je přidat do Objednávky, je nabízeno v režimu nezávazné nabídky a není tedy návrhem na uzavření Smlouvy dle § 1731 Občanského zákoníku a Prodejce není povinen uzavřít Smlouvu ohledně takového Zboží.

5.4. Příslušenství Zboží, například doklady, které jsou nezbytnou součástí dodání Zboží (zejména daňový doklad, různá potvrzení o kvalitě nebo splnění právních předpisů a související certifikáty) předá Prodejce Zákazníkovi ihned s dodáním a převzetím Zboží, v případě technického problému na straně Prodejce bez zbytečného odkladu.

Čl. VI
Dodání Zboží

6.1. Místem dodání Zboží dle Smlouvy je Doručovací adresa, kterou musí Zákazník vyplnit při vytváření Objednávky. Bez uvedení Doručovací adresy není možno Objednávku odeslat a bude zobrazována jako nekompletní. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak Prodejce umožňuje v rámci prodeje Zboží prostřednictvím Internetového obchodu následující typy dopravy, ze kterých si může Zákazník při vytváření návrhu Objednávky libovolně vybrat (některé Zboží může mít omezení typu dopravy, v takovém případě, jsou tato omezení u jednotlivého Zboží uvedena a systém neumožní Zákazníkovi takový typ dopravy zvolit):

a. Osobní odběr - odběr Zboží přímo ze skladu Prodejce na adrese Vtools s.r.o., Tovární 424, PSČ: 763 16 Fryšták, Česká republika, a to po předchozí domluvě ve dnech pondělí až pátek v čase 08:00-15:30. Sjednání přesného termínu a času vyzvednutí objednaného Zboží Zákazník provede kontaktováním Prodejce na tel. čísle: +420 777 808 944.

b. Pomocí přepravce - doručení prostřednictvím služby „Pošta bez hranic“ smluvního Přepravce, se kterým má Prodejce uzavřenu rámcovou smlouvu o zajištění dopravy Zboží pro Zákazníky. Seznam jednotlivých dopravců, zajišťujících dopravu pro Přepravce a způsobů dopravy je uveden v rámci vytváření Objednávky nebo v podmínkách dodání dostupných na https://www.vtools.cz/content/1-dodani.

Obchodní podmínky přepravce jsou dostupné na:

https://www.postabezhranic.cz/files_public/clients/pdf/VOP.pdf

Kontakty na Přepravce:

Adresa pro doručování: FROGMAN s.r.o., Rybníky IV 738, 760 01 Zlín

Telefonní číslo: +420 576 013 970,

Kontaktní e-mail: info@postabezhranic.cz

6.2. Zboží je možné doručit pouze na adresu na území České republiky.

6.3. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si v rámci realizace dodání Zboží dle Smlouvy veškerou nezbytnou součinnost. Za tímto účelem jsou Smluvní strany zejména povinny:

a. určit na každé straně osobu odpovědnou za doručení Zboží, není-li Prodejci sdělena jiná osoba, považuje se za takovou osoba, která je uvedena jako Zákazník nebo za něj jednající osoba v Objednávce;

b. poskytnout druhé Smluvní straně na její žádost veškeré informace, které se ukáží jako nezbytné k řádnému plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy;

c. informovat druhou Smluvní stranu o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádné a včasné plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy;

d. počínat si tak, aby svým chováním nezavdaly příčinu ke vzniku škody Smluvním stranám či majetku třetích osob;

e. plnit řádně a včas veškeré další povinnosti uložené Smlouvou či těmito Obchodními podmínkami.

6.4. V případě rozměrově většího Zboží nebo kdy Celková cena Objednávky přesáhne 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) je nutná platba předem před expedicí Zboží. O takovém požadavku bude Zákazník informování po vytvoření Objednávky.

6.5. Bude-li způsob dopravy smluven se Zákazníkem individuálně na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a dodatečné náklady spojené s takovým způsobem přepravy. Není-li Zákazník Spotřebitelem splní Prodejce svoji povinnost dodání Zboží dle Smlouvy předáním Zboží dle Objednávky prvnímu dopravci, kterého si Zákazník určil v Objednávce z možných smluvních dopravců Přepravce k dodání Zboží. Prodejce umožní Kupujícímu uplatnit případná práva z přepravní smlouvy vůči Přepravci, resp. příslušnému dopravci a poskytne mu součinnost pro případnou reklamaci přepravy Zboží (viz. kontaktní údaje Přepravce uvedené v čl. 6.1., písm. b) výše).

6.6. Doba, za kterou bude Zboží doručeno Zákazníkovi je uvedena orientačně již v návrhu Objednávky a dále bude upřesněna v potvrzení zpracování Objednávky a ve Smlouvě. Zákazník bere na vědomí, že tato doba je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Doba doručení Zboží závisí na dostupnosti Zboží u Prodejce nebo jeho dodavatelů, zvoleném způsobu dopravy a platby, zvoleném místu doručení a v případě doručení prostřednictvím Přepravce také na podmínkách a přepravních možnostech Přepravce a vybraného smluvního dodavatele přepravy. Při výběru osobního odběru Zboží na skladě Prodejce bude Zákazník informován o možnosti převzetí Zboží komunikačními prostředky na dálku, a to po zavolání na kontaktní telefonní linku Prodejce uvedenou pro tento způsob dopravy.

6.7. Prodlení Prodejce s dodáním zboží, které nebude delší než 30 dnů, se nepovažuje za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku. Nedoručí-li z jakéhokoli důvodu Prodejce a Zákazník nepřevezeme Zboží ani do 30 dnů ode dne, který byl v potvrzení o zpracování Objednávky uveden jako nejpozdější orientační den doručení, jsou obě Smluvní strany oprávněny od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení takového odstoupení na elektronickou adresu pro doručování příslušné Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě.

6.8. Prodejce bude Zákazníka informovat na elektronickou kontaktní adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce o jakýchkoli podstatných skutečnostech týkajících se doručení Zboží, a to zejména v případech, kdy bude patrné, že k doručení Zboží nedojde v orientační době pro doručení Zboží uvedené ve Smlouvě (zejména prodlení s dodáním Zboží od dodavatele Prodejce nebo při zjištění, že skladový kus Zboží je poškozen a náhradní kus není možné v daném termínu obdržet z výroby).

6.9. Zákazník je povinen při předání a převzetí Zboží důkladně zkontrolovat, a to jak při výdeji ze skladu Prodejce nebo při převzetí od dopravce. Zákazník je povinen zkontrolovat zejména neporušenost obalu Zboží a v případě, že tento vykazuje jakékoli náznaky poškození, tak je Zákazník povinen tuto skutečnost oznámit osobě, která mu Zboží předává (zaměstnanec Prodejce nebo dopravce) a došlo-li k závadě na obalu, která prokazuje, že došlo k neoprávněné manipulaci se zásilkou, je Zákazník oprávněn Zboží nepřevzít. Převezme-li Zboží ačkoli je obal poškozen, aniž by tuto skutečnost průkazně sdělil předávající osobě (která následně rozhodně o dalším postupu) ztrácí Zákazník práva z vadného plnění a nemůže se domáhat těchto práv po Prodejci nebo dopravci, s výjimkou případů, kdy takový zánik práv z vadného plnění neumožňují právní předpisy nebo je evidentní, že tato vada existovala již před dodáním Zboží a nemohla být způsobena poškozením po převzetí, manipulaci se Zbožím nebo jeho užitím. Zákazník se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání Zboží, zejména uvést úplnou a správnou Doručovací adresu a být k dispozici k převzetí zásilky.

6.10. Při opakovaném doručování Zboží z důvodů na straně Zákazníka nebo změně způsobu doručení Zboží odlišným od způsobu doručení uvedeným ve Smlouvě, hradí náklady vzniklé opakovaným nebo odlišným doručením Zboží Zákazník. Podklady k provedení této platby budou Prodejcem Zákazníkovi zaslány po dohodnutí nového doručení nebo změny způsobu doručení a takové doručení Zboží bude provedeno až po jejich úhradě jedním ze způsobů platby uvedeným v čl. 7.7 těchto Obchodních podmínek.

6.11. Nepřevezme-li Zákazník Zboží z jiného důvodu, než je důvod nepřevzetí pro poškození obalu zásilky Zboží dle čl. 6.9 těchto Obchodních podmínek, a bez zbytečného odkladu, tedy nejpozději do 48 hodin od neúspěšného doručení Zboží nesdělí Prodejci důvod a návrh nového termínu doručení, který bude nejpozději 5 dnů od původního termínu, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zákazníka a Prodejce může od Smlouvy odstoupit, stejně tak může Prodejce od Smlouvy odstoupit v případě, že odmítne akceptovat nový termín doručení Zboží navržený Zákazníkem. Prodejce je oprávněn odmítnout akceptovat Zákazníkem navržený termín nového doručení i bez uvedení důvodu a taková akceptace je výlučně na rozhodnutí Prodejce. Odmítne-li nebo zmaří-li Zákazník (např. nebude dostupný na adrese pro doručení) převzetí Zboží, nemá takové nepřevzetí Zboží za následek porušení povinnosti Prodejce doručit Zboží Zákazníkovi dle Smlouvy a taková skutečnost nezakládá právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy ani takovým odstoupením není. Rozhodne-li se Prodejce využít svého práva odstoupit od Smlouvy dle tohoto článku, je takové odstoupení účinné okamžikem doručení odstoupení na e-mail Zákazníka, v takovém případě náleží Prodejci nárok na úhradu Ceny dopravy a náhrada škody, pokud Prodejci tímto vznikla jakákoli škoda. Odstoupení od Smlouvy na trvání těchto nároků Prodejce vůči Zákazníkovi dle předchozí věty nemá vliv a tyto nároky tak zůstávají zachovány.

6.12. Nebezpeční škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem jeho předání Prodejcem nebo dopravcem a převzetí Zboží ze strany Zákazníka. V případě, kdy Zákazník zboží nepřevezme, ačkoli mu bylo Prodejcem doručováno dle Smlouvy, přechází nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka k okamžiku, kdy měl možnost Zboží převzít v souladu se Smlouvou, ale z důvodů na straně Zákazníka k předání a převzetí nedošlo. Zákazník od okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či znehodnocením Zboží.

6.13. Prodejce je oprávněn poté, co Zákazníka prokazatelně doručením oznámení na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce upozorní na nepřevzetí Zboží včetně možných důsledků a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí Zboží, která marně uplyne, Zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání Zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Zákazníka v nezbytně nutné výši je Prodejce oprávněn vůči Zákazníkovi započíst na výtěžek takového prodeje. Zbývající částku Prodejce vrátí na účet Zákazníka, ze kterého platba za takové Zboží přišla.

6.14. Zboží zakoupené Zákazníkem, který je právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena v Objednávce jako osoba pověřená jednat v této věci za Zákazníka a prokáže svoji totožnost příslušným dokladem.

Čl. VII
Cena a platební podmínky

7.1. Cena zboží a Celková cena Objednávky bude mezi Smluvními stranami ujednána ve Smlouvě a je určena na základě Ceny zboží uvedené v Internetovém obchodě, množství Zboží a Ceny dopravy. Není-li ve Smlouvě či těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, nezahrnuje Cena zboží úplatu za jakékoli se Zbožím související služby (instalace Zboží, zaškolení personálu apod.).

7.2. Cena zboží je uvedena u jednotlivého Zboží v rámci Internetového obchodu a v případě přidání určitého Zboží do Objednávky ze strany Zákazníka se tato cena automaticky propíše také do Objednávky a při jejím potvrzení oběma Smluvními stranami dle těchto Obchodních podmínek také do Smlouvy. Cena zboží je vždy uvedena bez DPH a včetně DPH, to vše dle typu Zákazníka. V případě rozporu mezi Cenou zboží uvedenou u příslušného zboží v rámci Internetového obchodu, Objednávce a Smlouvě, se uplatní Cena zboží uvedená v návrhu Objednávky a Smlouvě.

7.3. Celková cena je uvedena včetně DPH a případných veškerých poplatků stanovených právními předpisy.

7.4. Cena dopravy je uvedena v rámci návrhu Objednávky a následně ve Smlouvě, případně jsou zde uvedeny podmínky, za kterých byla poskytnuta doprava zdarma, dle podmínek uvedených v přepravních podmínkách dostupných na https://www.vtools.cz/content/1-dodani.

7.5. Zákazník je povinen uhradit Celkovou cenu Prodejci po uzavření Smlouvy, vždy však před samotným dodáním Zboží, a to jedním z následujících způsobů:

a. Bankovním převodem - při výběru této možnosti budou údaje nutné pro provedení platby uvedeny v Objednávce a ve Smlouvě a prostřednictvím potvrzení Objednávky zaslány Zákazníkovi. V případě této možnosti se sjednává splatnost v délce 7 dnů od uzavření Smlouvy a pokud nebude připsána částka ve výši Celkové ceny na účet Prodejce v této době, může Prodejce odstoupit od Smlouvy.

b. Bankovním převodem přes platební bránu - Zákazník si může vybrat také způsob platby bankovním převodem provedeným přes platební bránu Comgate ©2021 ComGate Payments, a.s.., Poskytovatele platebních služeb, kdy veškeré údaje nutné pro provedení platby budou z Objednávky do formuláře platební brány automaticky předvyplněny. Zákazník je povinen tyto údaje před provedením platby překontrolovat. V případě této možnosti se sjednává splatnost v délce 7 dnů od potvrzení a odeslání Objednávky Zákazníkem Prodejci a pokud nebude připsána částka ve výši Celkové ceny na účet Prodejce v této době, může Prodejce odstoupit od Smlouvy. Podmínky provedení platby se řídí podmínkami pro užití příslušné platební brány stanovené Poskytovatelem platebních služeb. Veškeré informace včetně podmínek platební brány jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/files/obchodni-podminky-comgate-payments.pdf

c. Platba kartou online - platba kartou probíhá přes online platební bránu Comgate ©2021 ComGate Payments, a.s.., Poskytovatele platebních služeb. Podmínky provedení platby se řídí podmínkami pro užití příslušné platební brány stanovené Poskytovatelem platebních služeb. Platbu kartou je nutné provést do 24 hodin od obdržení potvrzení Objednávky ze strany Prodejce, jinak je Prodejce oprávněn odstoupit od Smlouvy. Veškeré informace včetně podmínek platební brány jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/files/obchodni-podminky-comgate-payments.pdf

d. Platba kartou při převzetí - bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu v provozovně Prodejce.

e. Dobírka - Celková cena je splatná při převzetí Zboží, kdy platbě dojde zároveň při jeho doručení před předáním Zboží.

f. Apple pay - Celková cena je splatná při potvrzení Objednávky, kdy přes platební bránu Comgate ©2021 ComGate Payments, a.s.., Poskytovatele platebních služeb je možné zaplatit pomocí Apple Pay. Služba se zobrazuje uživatelům Apple zařízení s prohlížečem Safari a platbu je nutné provést do 24 hodin od obdržení potvrzení Objednávky ze strany Prodejce, jinak je Prodejce oprávněn odstoupit od Smlouvy.

7.6. Zákazník je v případě platby bankovním převodem vždy povinen při provádění platby uvést variabilní symbol platby, který je uveden na Objednávce.

7.7. Pro uhrazení Celkové ceny Zboží dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek se neuplatní ustanovení § 2119 Občanského zákoníku, tedy Zákazník je povinen uhradit Cenu zboží a Celkovou cenu ještě před tím, než bude mít možnost si Zboží prohlédnout. Nároky Zákazníka z vadného plnění nebo jiné možnosti výměny a vrácení Zboží uvedené v těchto Obchodních podmínkách tím nejsou dotčeny.

7.8. Pokud se Zákazník dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči Prodejci a následně na Internetovém obchodě vytvoří novou Objednávku, je Prodejce oprávněn odmítnout akceptovat tuto Objednávku až do okamžiku úplného zaplacení veškerých závazků Zákazníka vůči Prodejci po datu splatnosti. Okamžikem úplného zaplacení se rozumí den připsání dlužné částky na bankovní účet Prodejce.

7.9. V případě prodlení Zákazníka, který není Spotřebitelem, s úhradou jakéhokoli peněžitého plnění vůči Prodejci (zejm. Celková cena dle Objednávky), je Zákazník povinen zaplatit Prodejci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

7.10. Před plněním Objednávky je Prodejce oprávněn požadovat zálohu na Celkovou cenu dle Objednávky až do výše 100% Celkové ceny včetně DPH.

7.11. Smluvní strany sjednávají, že Prodejce je oprávněn za splnění podmínek stanovených Zákonem o DPH, zasílat Zákazníkovi jednotlivé faktury v elektronické formě, a sice ve formátu Portable Document Format (PDF). Tímto ustanovením není nijak dotčeno oprávnění Prodejce zasílat Zákazníkovi faktury i v listinné podobě, kdy faktura bude doručována současně s doručením Zboží, nedomluví-li se Smluvní strany výslovně odlišně na výlučně elektronické formě faktury. Elektronická forma faktury bude Zákazníkovi dostupná také v Zákaznickém účtu, má-li ho založen.

7.12. Prodejce je plátcem DPH.

7.13. Případné slevy z Ceny zboží poskytnuté Prodejcem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat

7.14. Nebude-li na doručené faktuře uvedeno jinak, je Zákazník povinen uhradit Celkovou cenu dle Objednávky na bankovní účet Prodejce č. 2402070051/2010 vedený u Fio banka, a.s. Závazek Zákazníka uhradit Prodejci sjednanou Celkovou cenu je splněn okamžikem, kdy je Celková cena dle Smlouvy v plné výši připsána na účet poskytovatele platebních služeb Prodejce. V případě platby kartou nebo dobírkou je Celková cena uhrazena okamžikem provedení platby.

Čl. VIII
Předcházení škodám
Limitace odpovědnosti

8.1. Prodejce neodpovídá za jakékoli nepřímé, dodatečné nebo následné škody, či ušlý zisk, které mohou v souvislosti se Zbožím Zákazníkovi vzniknout při jeho nesprávném použití. Nesprávným použitím se rozumí zejm. použití v rozporu s přiloženým návodem nebo v rozporu s pokyny, které obdržel od Prodejce. Prodejce dále neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku mechanické manipulace se Zbožím, násilnými zásahy, nevhodnou obsluhou, úpravami, nevhodným skladováním a dalšími neodbornými způsoby zacházení se Zbožím a porušením Smlouvy nebo právních předpisů ze strany Zákazníka.

8.2. Prodejce neodpovídá za škodu, která vznikne Zákazníkovi v důsledku nedodání či opožděného dodání Zboží, které bylo způsobeno válkou, požárem, stávkou, povodní, nedostatkem paliv, elektřiny, materiálu nebo jinou objektivní příčinou, kterou Prodejce nezavinil a kterou nemohl v době uzavření Smlouvy objektivně předvídat. V tomto případě je Zákazník povinen převzít opožděně dodané Zboží, pokud se obnoví schopnost Prodejce Zboží dodat.

8.3. Pro případ, že Prodejce poskytl Zákazníkovi v souvislosti s dodáním Zboží konzultaci, servisní zásah nebo jakoukoliv jinou bezplatnou službu v souvislosti s dodáním Zboží, jedná se pouze o vstřícné bezplatné jednání Prodejce v součinnosti se Zákazníkem, a Prodejce neodpovídá Zákazníkovi za případné důsledky nebo efektivitu této bezplatně poskytnuté služby.

8.4. Povinnost Prodejce nahradit Zákazníkovi škodu vzniklou v souvislosti s porušením Smlouvy ze strany Prodejce se omezuje pouze na skutečně vzniklou škodu a Prodejce tedy není povinen nahradit Zákazníkovi jakoukoli formu ušlého zisku. Povinnost Prodejce nahradit Zákazníkovi skutečně vzniklou škodu bude limitována výší Celkové ceny příslušné Objednávky, na základě které je náhrada škody uplatňována; to neplatí, bude-li skutečně vzniklá škoda Prodejcem způsobena úmyslně či z hrubé nedbalosti.

Čl. IX
Práva z vadného plnění

9.1. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka (převzetí Zboží), byť se projeví až později. Právo Zákazníka, založí i později vzniklá vada, kterou Prodejce způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada u Zboží zakoupeného Zákazníkem, který je Spotřebitelem, v průběhu dvanácti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí Zákazníkem. Předchozí věta se neuplatní u Zboží zakoupeného Zákazníkem, který není Spotřebitel, nezbavuje ho to však možnosti prokázat, že se jedná o vadu, kterou Zboží mělo již při převzetí Zákazníkem, ale nebylo možné ji ani s obvyklou péčí při převzetí objevit.

9.2. Prodejce na základě uzavřené Smlouvy Zákazníkovi zaručuje, že k okamžiku doručení Zboží dle Smlouvy, kdy pro tyto účely se za okamžik doručení Zboží považuje přechod nebezpeční škody na Zboží z Prodejce na Zákazníka dle čl. 6.12 těchto Obchodních podmínek, je Zboží bez vad, čímž je dle právních předpisů míněno:

a. Zboží má vlastnosti dohodnuté ve Smlouvě a pokud takové vlastnosti nebyly ve Smlouvě nebo potvrzené Objednávce výslovně specifikovány, pak vlastnosti uvedené u popisu Zboží na Internetovém obchodě nebo vlastnosti obvyklé u takového typu a povahy Zboží;

b. Byla-li jakost nebo kvalita Zboží stanovena ve Smlouvě na základě vzorku, pak tato jakost nebo kvalita Zboží odpovídá použitému vzorku;

c. Zboží je vhodné pro účel, který je u Zboží uveden v Internetovém obchodě nebo pro účel, který je pro tento druh Zboží obvyklý;

d. Počet kusů nebo množství Zboží odpovídá údajům uvedeným v Objednávce, tedy Zákazníkem objednanému počtu kusů a množství dle Smlouvy;

e. Hmotnost Zboží odpovídá hodnotě uvedené ve Smlouvě s tolerancí 5 %, pokud není u jednotlivého Zboží uvedena v Internetovém obchodě tolerance větší;

f. Zboží nemá právní vady, zejména není zatíženo právy třetích osob;

g. Zboží splňuje certifikáty a požadavky, které jsou na takový typ Zboží kladeny právními předpisy a dále pokud je uvedena u Zboží v Internetovém obchodě určitá certifikace, splňuje Zboží podmínky kladené na něj příslušným certifikátem nebo certifikační autoritou.

9.3. Nebude-li Zboží dodané Prodejcem Zákazníkovi na základě Smlouvy splňovat k okamžiku přechodu nebezpeční škody na Zboží z Prodejce na Zákazníka některou z podmínek dodání bezvadného Zboží dle čl. 9.2, písm. a) až g) těchto Obchodních podmínek, pak platí, že Zboží má vady. Jelikož v takovém případě nedošlo k dodání bezvadného Zboží, na které má Zákazník dle Smlouvy nárok, je Zákazník oprávněn zboží reklamovat. Reklamací se rozumí vytknutí vady Prodejci a uplatnění práv z vadného plnění formou písemného oznámení o reklamaci Zboží, které, rozhodne-li se Zákazník toto oprávnění využít, uplatní zasláním v písemné formě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla Prodejce uvedenou v těchto Obchodních podmínkách nebo prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku formou elektronické pošty na email Prodejce uvedený v těchto Obchodních podmínkách. Vzor oznámení pro reklamaci Zboží, který je možné využít je dostupný v Reklamačním řádu na adrese https://www.vtools.cz/content/7-reklamace-a-vraceni-zbozi. Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace Zboží se řídí ust. §2099 a násl. Občanského zákoníku a v případě, že je Zákazník Spotřebitelem pak také ust. §1810 a násl., §1820 a násl., § 2158 a násl. Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele. Zákazník je povinen prokázat, že Zboží bylo zakoupeno na Internetovém obchodě (nejlépe fakturou nebo jiným dokladem o koupi).

9.4. Pokud je Zákazník Spotřebitelem může uplatnit práva z vadného plnění u Zboží ve lhůtě 2 let od převzetí Zboží nebo v době použitelnosti Zboží uvedené v reklamě, na obalu Zboží nebo v připojeném návodu. Zákazník, který je podnikatelem, má povinnost oznámit a vytknout vady Zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit nejpozději však do tří dnů od okamžiku kdy na něj přešlo nebezpečí škody na Zboží. Na později uplatněné vady nebude brán Prodejcem zřetel. Prodejce není povinen nároku Zákazníka, který je Spotřebitelem vyhovět, pokud prokáže, že Zákazník před převzetím Zboží o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil.

9.5. Přijetí oznámení o reklamaci Prodejce potvrdí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy reklamované Zboží dorazí na adresu sídla nebo provozovny Prodejce či určeného servisu (pokud Prodejce Zákazníkovi v reakci na písemné uplatnění reklamace takový servis před odesláním Zboží na adresu Prodejce určí) na email uvedený Zákazníkem v příslušné Objednávce. Nejpozději společně s reklamovaným Zbožím musí Prodejci dorazit také písemné oznámení Zákazníka o uplatnění reklamace a vytýkaných vadách Zboží, v opačném případě začne lhůta dle předchozí věty běžet až okamžikem doručení reklamace se specifikací vytýkaných vad Zboží ze strany Zákazníka na adresu sídla nebo provozovny Prodejce. Potvrzení Prodejce bude obsahovat datum, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, obsah reklamace, kontaktní údaje Zákazníka a v případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, také jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Prodejce reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení (obdržení reklamovaného Zboží), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že Prodejce nedodrží reklamační lhůtu, může Zákazník od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. V případě, že reklamaci uplatnil Zákazník, který není Spotřebitelem, tedy jako podnikající fyzická či právnická osoba, neužije se pro vyřízení reklamace Zboží lhůta 30 dní. Prodejce se však zavazuje vyřešit reklamaci Zboží v nejkratším možném termínu dle svých možností.

9.6. Zákazník, který je Spotřebitelem, má v souladu s Občanským zákoníkem právo požadovat odstranění vady Zboží, a to dle své volby dodáním nového bezvadného Zboží nebo opravou Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodejce může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

9.7. Zákazník, který je Spotřebitelem, má v souladu s Občanským zákoníkem právo požadovat přiměřenou slevu z Ceny zboží nebo, je-li vada Zboží významná, odstoupit od Smlouvy, v těchto případech:

a. Prodejce vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí;

b. Se vada projeví opakovaně;

c. Je vada podstatným porušením smlouvy;

d. Je z prohlášení Prodejce nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

9.8. Odstoupení od smlouvy Zákazníkem, který je Spotřebitelem, v případech uvedených v čl. 9.7 je tak současně podmíněno významností vady Zboží. Má se za to, že vada zboží je vždy významná, nicméně Prodejce může Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, prokázat, že vada Zboží významná není; v takovém případě nebude Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9.9. Zákazník, který je podnikatelem, má právo si v souladu s Reklamačním řádem vybrat způsob jakým preferuje vadu Zboží řešit. V závislosti na tom, zda se jedná o podstatné nebo nepodstatné porušení Smlouvy, má takový Zákazník v souladu s Občanským zákoníkem následující možnosti řešení vady:

a. Právo na odstranění vady opravou Zboží;

b. Právo na přiměřenou slevu z Ceny zboží;

c. Právo na odstranění vady dodáním nového bezvadného Zboží nebo chybějící části Objednávky; Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník pouze právo na bezplatné odstranění vady.

d. Právo na odstoupení od Smlouvy; Toto právo má Zákazník pouze v případě podstatného porušení Smlouvy nebo v případě, že se reklamovaná vada opakuje (alespoň třikrát stejná vada nebo čtvrtá reklamace pro různé vady) nebo má Zboží větší počet vad, nejméně tři vady současně, pro které ho není možné používat.

9.10. Zákazník, který je podnikatelem, je tak oprávněn sdělit Prodejci , jaký způsob řešení vady Zboží v souladu s čl. 9.9 preferuje. Prodejce k takto preferovanému způsobu řešení vady Zboží přihlédne, nicméně je oprávněn zvolit i jiný způsob řešení vady Zboží v případě, kdy Zákazníkem preferovaný způsob řešení vady Zboží není svou povahou, nákladností a náročností úměrný k řešené vadě Zboží; konečná volba řešení vady Zboží je tedy na Prodejci.

9.11. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Nezvolí-li si Zákazník své právo z podstatného porušení Smlouvy včas (nejpozději současně s uplatněním reklamace), má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

9.12. Bude-li reklamace řešena dodáním nového kusu Zboží, je Zákazník povinen vrátit Prodejci Zboží původně dodané, avšak náklady na vrácení Zboží v tomto případě hradí Prodejce.

9.13. Provedenou volbu způsobu odstranění vady nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodejce. Určí-li Zákazník jako preferovaný způsob řešení vadného plnění dle čl. 9.6, resp. 9.9, písm. a) nebo b) a Prodejce tímto způsobem neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo zjistí, že vadu takto odstranit nemůže, má Zákazník nárok na řešení vady dle zbývajících možností uvedených v těchto Obchodních podmínkách, ze kterých si může Zákazník libovolně zvolit.

9.14. Zákazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy ani požadovat dodání nové věci, pokud není schopen vrátit Zboží ve stavu, v jakém ho převzal. To neplatí v případě, kdy došlo k poškození nebo změně stavu Zboží výlučně v důsledku (i) prohlídky Zboží za účelem zjištění, zda bylo doručeno v bezvadném stavu, (ii) nemožnost vrácení Zboží v původním stavu byla znemožněna dopravcem nebo Prodejcem v rámci doručení a převzetí Zboží k reklamaci nebo (iii) Zboží bylo před objevením vady používáno v souladu s obvyklým účelem a způsobem užití a v důsledku toho došlo ke změně stavu Zboží běžným opotřebením (v takovém případě však Zákazníkovi nemusí být vrácena nebo započtena část Ceny zboží odpovídající prospěchu, který Zákazník získal užíváním Zboží).

9.15. Za poškození Zboží v průběhu dopravy odpovídá Přepravce a jeho smluvní dopravci a veškeré nároky musí Zákazník, který není Spotřebitelem uplatnit u Přepravce a vybraného dopravce v souladu s podmínkami Přepravce. Zákazník, který je Spotřebitelem může uplatnit reklamaci doručení Zboží přímo u Prodejce.

9.16. Poté, co Prodejce vyřídí Reklamaci, je povinen Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, vydat písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.17. Ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se práva z vadného plnění se nepoužijí na (i) vadu Zboží v případě, kdy je takové Zboží prodáváno se slevou z původní Ceny zboží, která je dána Zákazníkovi z důvodu takové vady, na kterou by se jinak vztahovala práva z vadného plnění dle těchto Obchodních podmínek, dále na (ii) vadu způsobenou opotřebením Zboží v rámci jeho obvyklého užívání, (iii) v případě použitého Zboží na vadu odpovídající opotřebení a stavu Zboží k okamžiku převzetí Zboží Zákazníkem a (iv) v případě, kdy právní předpisy vzhledem k povaze Zboží tato práva vylučují.

9.18. Neoznámil-li Zákazník vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doručení a převzetí Zboží ze strany Zákazníka; to neplatí v případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, jelikož jemu soud právo z vady přizná i tehdy, kdy vadu nevytknul bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit.

9.19. Dle ust. § 20d Zákona o ochraně spotřebitele má každý Zákazník, který je Spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s Prodejcem vzniklého na základě Smlouvy a je v takovém případě oprávněn se obrátit na:

a. Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (dále ČOI).

b. Evropskou ochranu spotřebitele online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/

Návrh na řešení sporu může Zákazník podat v případě, že se mu nepodařilo spor s Prodejcem vyřešit napřímo, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník uplatnil své právo u Prodejce poprvé. Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20d až 20h Zákona o ochraně spotřebitele.

Čl. X
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy pouze v případech výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách a dále v případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, také v případě, kdy takové právo Zákazníka předpokládají právní předpisy.

10.2. Prodejce je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

a. Nepotvrdí-li Zákazník zaslaný návrh opravené Objednávky dle čl. 3.18 těchto Obchodních podmínek;

b. Nepodaří-li se doručit Zboží bez ohledu na důvod ani do 30 dnů ode dne, který byl v potvrzení o zpracování Objednávky uveden jako nejpozdější orientační den doručení;

c. Nepřevezme-li Zákazník Zboží z jiného důvodu, než je důvod nepřevzetí pro poškození obalu zásilky Zboží dle čl. 6.9 těchto Obchodních podmínek, a bez zbytečného odkladu, tedy nejpozději do 48 hodin od neúspěšného doručení Zboží nesdělí Prodejci důvod a návrh nového termínu doručení, který bude nejpozději 5 dnů od původního termínu doručení Zboží;

d. Neuhradí-li Zákazník Celkovou cenu Zboží na účet Prodejce ani do 7 dnů od potvrzení a odeslání Objednávky Zákazníkem dle těchto Obchodních podmínek a zvolil-li si jako Způsob platby platbu bankovním převodem nebo bankovním převodem přes platební bránu;

e. Neuhradí-li Zákazník Celkovou cenu Zboží do 24 hodin od obdržení potvrzení Objednávky ze strany Prodejce, zvolil-li si jako Způsob platby platbu platební kartou online nebo přes Apple pay;

f. Je-li Zákazník podnikatelem, tedy není Spotřebitelem, kdykoli i bez udání důvodu.

10.3. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

a. Nepodaří-li se doručit Zboží bez ohledu na důvod ani do 30 dnů ode dne, který byl v potvrzení o zpracování Objednávky uveden jako nejpozdější orientační den doručení;

b. Prodejce nedodrží v případě reklamace Zboží Zákazníkem, který je Spotřebitelem, reklamační lhůtu v délce 30 dní;

c. Zákazník, který je Spotřebitelem, v případech dle čl. 9.8. těchto Obchodních podmínek, jedná-li se o významnou vadu Zboží;

d. Má-li Zboží podstatné vady nebo Prodejce porušil Smlouvu podstatným způsobem dle čl. 9.9, písm. d) těchto Obchodních podmínek;

e. Zákazník, který je Spotřebitelem, do 14 dnů od doručení Zboží, a to i bez udání důvodu.

10.4. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

10.5. Prodejce je oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Zákazníkovi Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že Zákazník porušil již dříve uzavřenou Smlouvu s Prodejcem. Prodejce zároveň Zákazníka upozorňuje, že Smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Zákazníka nebo osoby, která je pověřena jednáním za Zákazníka nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o Zboží nebo Ceně zboží.

10.6. Spotřebitel. Zákazník, který je zároveň Spotřebitelem, má v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku v případech, kdy je Smlouva uzavíraná mimo obchodní prostory Prodejce, kdy za takové je považováno také uzavření Smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet dnem převzetí Zboží ze strany Zákazníka nebo dnem převzetí posledního kusu Zboží, objedná-li Zákazník v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo dnem převzetí poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo dnem převzetí první dodávky Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Zákazník, který je Spotřebitelem v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Zákazník, který je Spotřebitelem odpovídá Prodejci za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, kdy Prodejce po obdržení Zboží od Spotřebitele zjistí, že byla hodnota Zboží snížena právě v důsledku jeho užívání, které přesahovalo pouhé seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, je oprávněn takové snížení hodnoty Zboží dle vlastního posouzení a uvážení vyčíslit, a tuto částku následně odečíst od částky, která bude Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, v návaznosti na jeho odstoupení, vracena. Nesouhlasí-li Zákazník, který je Spotřebitelem s posouzením a vyčíslením snížení hodnoty Zboží, může v takovém případě postupovat v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu způsobem dle čl. 9.19 nebo věc dále řešit soudní cestou.

10.7. Zákazník, který je Spotřebitelem, je v souladu s čl. 10.6 oprávněn provést odstoupení od Smlouvy jakýmkoli způsobem, ze kterého bude jasně patrný úmysl Zákazníka od Smlouvy odstoupit (zaslání elektronické pošty na email Prodejce, doručení písemného odstoupení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla nebo provozovny Prodejce). Oznámení o odstoupení musí obsahovat jednoznačnou identifikaci Zákazníka, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci Objednávky a datum objednání a obdržení Zboží. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být ve výše uvedené lhůtě odesláno na adresu Prodejce. Zákazník může využít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, dostupný na adrese https://www.vtools.cz/content/7-reklamace-a-vraceni-zbozi.

10.8. Zákazník, který je Spotřebitelem nemůže i přes tuto skutečnost v souladu s ust. § 1837 Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy v případech, kdy je předmětem plnění dle Smlouvy:

a. dodání Zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodejce a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

b. dodání Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu (Zboží upravené na míru požadavků Zákazníka);

c. dodání Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím;

d. oprava nebo údržba Zboží provedená v místě určeném Zákazníkem a na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

e. dodání Zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

f. doprava, pokud Prodejce toto plnění poskytuje v určeném termínu;

g. případně další případy uvedené v ust. § 1837, písm. a) až l) Občanského zákoníku, které zde nejsou uvedeny, z důvodu, že takové Zboží nebo služby Internetový obchod běžně nenabízí.

10.9. Zákazník, který odstoupil od Smlouvy je povinen zaslat Prodejci Zboží (včetně veškerého dodaného příslušenství) nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy. Zákazník hradí náklady spojené s doručením Zboží na adresu provozovny Prodejce určené pro vrácení zboží, kterou je provozovna společnosti Vtools s.r.o., Tovární 424, PSČ: 763 16 Fryšták, Česká republika. Je-li Zákazník Spotřebitelem je Prodejce povinen Zákazníkovi současně s vrácením Ceny zboží vrátit částku za dopravu odpovídající Ceně dopravy pro dodání Zboží Zákazníkovi v nejlevnější variantě, kterou Prodejce pro dodání takového Zboží v okamžiku uzavření Smlouvy nabízel. Pokud Zákazník, který je Spotřebitelem, odstoupí od Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy ze strany Prodejce je oprávněn vyjma náhrady nákladů, které vynaložil na dopravu Zboží dle předchozí věty zároveň k náhradě nákladů, které vynaložil na dopravu Zboží zpět Prodejci ve stejné částce, odpovídající Ceně dopravy v nejlevnější variantě, kterou Prodejce pro dodání takového Zboží v okamžiku uzavření Smlouvy nabízel.

10.10. Cena zboží bude Zákazníkovi vrácena do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti odstoupení na účet ze kterého byla odeslána Prodejci, případně na účet zvolený Zákazníkem v rámci oznámení o odstoupení od Smlouvy. Částka ve výši Ceny zboží nebude vrácena dříve, než Prodejce obdrží vrácené Zboží v původním stavu, čisté a v originálním obalu. V případě, že Zboží vrací Zákazník, který je Spotřebitelem, postačí pro vrácení Ceny zboží, prokáže-li odeslání Zboží na adresu Prodejce. Zákazník odpovídá za poškození Zboží v rámci přepravy zpět Prodejci dojde-li k takové škodě použitím nevhodného obalu nebo nakládáním se Zbožím nepřiměřeným jeho povaze nebo vlastnostem. Taková škoda bude Zákazníkovi vyúčtována při navrácení Zboží, pohledávka Prodejce z titulu náhrady škody bude započtena na pohledávku Zákazníka na vrácení Ceny zboží a částka vrácená Zákazníkovi bude o výši takové škody ponížena. Pokud již došlo k vrácení Ceny zboží bude tato částka Zákazníkovi vyúčtována a zaslána k úhradě se splatností v délce 14 dnů.

Čl. XI
Důvěrnost informací

11.1. Zákazník, který není Spotřebitelem se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy.

Čl. XII
Kontaktní osoba na straně Prodejce

12.1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se e-mailová komunikace považuje za písemnou formu, a to i v případě, kdy není e-mailová zpráva opatřena zaručeným či uznávaným elektronickým podpisem. Veškerá sdělení, oznámení či jiné úkony ve vztahu k druhé Smluvní straně mohou být činěny na následující adresy:

a. je-li adresátem Prodejce: eshop@vtools.cz,

b. je-li adresátem Zákazník: elektronická adresa uvedená v objednávce doručené Prodejci,

c. ledaže je pro konkrétní případ ve Smlouvě či těchto Obchodních podmínkách sjednáno jinak.

12.2. Má se za to, že písemnost byla doručena:

a. v případě osobního doručení či doručování kurýrní službou okamžikem, kdy byla písemnost předána kontaktní osobě oprávněné přijímat písemnosti, případně též okamžikem, kdy bylo přijetí této písemnosti odmítnuto, pro vyloučení pochybností však nejpozději sedmý den po dni převzetí zásilky kurýrní službou;

b. v případě doručování doporučeného dopisu třetím pracovním dnem po dni, který bude na příslušném podacím lístku označen jako den podání;

c. v případě doručovaní prostřednictvím elektronické pošty druhým dnem od odeslání písemnosti na adresu elektronické pošty příslušné Smluvní strany dle těchto Obchodních podmínek;

d. v případě doručování prostřednictvím datových schránek, okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k předmětnému dokumentu, nejpozději však desátý den po odeslání datové zprávy.

12.3. Smluvní strany se zavazují sdělit si bez zbytečného odkladu veškeré změny adresy či změny týkající se kontaktních osob. Pakliže tak příslušná Smluvní strana neučiní, považuje se písemnost za doručenou, pokud její doručení nebylo možné v důsledku porušení této povinnosti.

12.4. Vyřizování stížností Prodejcem zajišťuje Prodejce prostřednictvím elektronické adresy uvedené v čl. 12.1 těchto Obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodejce na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v příslušné Objednávce nebo v Zákaznickém účtu.

Čl. XIII
Ochrana osobních údajů

13.1. Plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy předpokládá zpracování osobních údajů Zákazníků Prodejcem, a to za účelem uzavření Smlouvy, jejímu následnému plnění (zpracování Objednávky, zajištění doručení Zboží) a případnému řešení práv z vadného plnění (reklamací). Prodejce při zpracování těchto osobních údajů vystupuje jako správce osobních údajů ve smyslu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). Prodejce shromažďuje a zpracovává osobní údaje Zákazníků v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty (e-mailový kontakt) a telefonní číslo. Při Objednávce jsou vyžadovány údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení Objednávky: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty (e-mailový kontakt), příp. číslo účtu a IČO/DIČ pokud je Zákazník podnikatelem a také osoba oprávněná za Zákazníka uzavírat Smlouvu nebo přebírat Zboží v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo a adresa elektronické pošty (e-mailový kontakt).

13.2. Prodejce prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté Zákazníkem za účelem vytvoření Objednávky, uzavření a plnění Smlouvy jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy se Zákazníkem. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Prodejci jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění, zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění a Nařízením GDPR, v platném a účinném znění.

13.3. Prodejce postupuje tak, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech vyplývajících z právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Zákazníka.

13.4. Prodejce zpracovává osobní údaje Zákazníka (je-li Zákazník fyzickou osobou) a osob oprávněných za Zákazníka jednat v souvislosti s plněním závazků Prodejce (je-li Zákazník právnickou osobou) pro účely vedení svých interních evidencí a pro účely uplatňování a obhajoby svých právních nároků.

13.5. Zákazník je povinen ohlásit Prodejci do 14 dnů změnu důležitých údajů o své osobě, zejména změnu jména, bydliště, kontaktních údajů, zahájení insolvenčního řízení proti Zákazníkovi, není-li Spotřebitelem, a to prostřednictvím úpravy těchto údajů v Zákaznickém účtu, nebo emailovým kontaktem na eshop@vtools.cz. Zákazník odpovídá za to, že Prodejce má vždy k dispozici jeho přesnou adresu pro doručování pošty, e-mail a telefon.

13.6. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR plnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zákazník a Prodejce, plnění právní povinnosti Prodejce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR a oprávněný zájem Prodejce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.

13.7. Osobní údaje budou Prodejcem uloženy po dobu nutnou ke splnění Smlouvy (zpracování Objednávky, vyskladnění a doručení Zboží) a dále u Zákazníka, který je Spotřebitelem po dobu zákonné záruky (2 let od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Osobní údaje nutné pro právní ochranu Prodejce v souvislosti se Smlouvou budou uloženy po nezbytnou dobu, po kterou může Zákazník uplatnit jakákoli práva či povinnosti ze Smlouvy, nejdéle však po dobu 10 let od převzetí Zboží Zákazníkem.

13.8. Zákazník uděluje souhlas se zasíláním informací a reklamních sdělení souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikatelskou činností Prodejce, a to na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodejcem na elektronickou adresu Zákazníka. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodejcem na elektronickou adresu či na telefonní číslo Zákazníka.

13.9. Odesláním Objednávky z Webového rozhraní Internetového obchodu na dodávku Zboží či služeb, potvrzuje Zákazník, že je srozuměn se Zásadami ochrany osobních údajů.

13.10. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění Smlouvy a bez poskytnutí specifických osobních údajů není možné Smlouvu uzavřít nebo ji plnit.

13.11. Bližší informace o zpracování osobních údajů Prodejcem a jednotlivá práva a povinnosti Zákazníka a Prodejce jsou dostupná v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na adrese https://www.vtools.cz/content/5-zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Čl. XIV
Cookies

14.1. Zákazník odesláním Objednávky souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, a to v rozsahu dle uděleného souhlasu při prvním zobrazení stránky Internetového obchodu (technické, analytické, marketingové a preferenční cookies, kdy technické jsou vždy povoleny a o povolení ostatních rozhoduje Zákazník zaškrtnutím v cookies formuláři). V případě, že je nákup na Internetovém obchodě možné provést, bez ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, není neudělení takových cookies důvodem k odmítnutí provedení Objednávky. V rozsahu, v jakém je bezpodmínečně nezbytné ukládání a používání cookies pro fungování Internetového obchodu, resp. jeho Webového rozhraní anebo pro uzavření Smlouvy a plnění práv a povinností ze Smlouvy Smluvními stranami, tento souhlas odvolat možné není.

Čl. XV
Licenční ujednání

15.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít součásti programu Internetového obchodu nebo další součásti tvořící jeho Webové rozhraní.

15.2. Zákazník není oprávněn při využívání Webového rozhraní Internetového obchodu používat mechanismy, specializovaný software nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového obchodu nebo jeho Webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků Prodejce nebo Prodejce samotného, a způsobem použití, který je obvyklý u internetových obchodů a v souladu s jejich určením.

15.3. Zákazník bere na vědomí, že Prodejce nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky, v důsledku chyb softwarové nebo hardwarové součástí Webového rozhraní nebo Internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky, případně Webového rozhraní v rozporu s jejich určením. Základní software Internetového obchodu je vytvořen a běží na open source licenci PrestaShop, za kterou zodpovídá třetí osoba. Licenční podmínky a podmínky ochrany osobních údajů jsou dostupné na https://www.prestashop.com/en/legal-notice, https://www.prestashop.com/en/terms-of-use a podmínky ochrany osobních údajů na https://www.prestashop.com/en/terms-of-use.

Čl. XVI
Zpětný odběr elektrozařízení

16.1. Prodejce zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na provozovně Prodejce. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

16.2. S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje Prodejce Zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci. Poslední prodejce přenosných baterií nebo akumulátorů (uvedený v příloze č. 4 zákona, tedy např. i obchod s potravinami, nábytkem, sportovním vybavením a další) je povinen zpětně odebírat odpadní přenosné baterie nebo akumulátory přímo v prodejním místě po celou provozní dobu, bez nároku na úplatu za tento odběr, bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nového výrobku. Od svých Zákazníků Prodejce provádí tento zpětný odběr baterií a akumulátorů ve své provozovně na adrese: Vtools s.r.o., Tovární 424, PSČ: 763 16 Fryšták, Česká republika.

Čl. XVII
Závěrečná ustanovení

17.1. Pokud Zákazník provede na Internetovém obchodě více Objednávek, je na každou z nich uzavřena samostatná Smlouva. Nejedná se však o Smlouvy závislé, tedy zánik jedné ze Smluv nemá vliv na trvání zbývajících Smluv Zákazníka.

17.2. Volba práva. Právní vztahy založené Smlouvou nebo jinak vzniklé na základě uplatnění těchto Obchodních podmínek se vždy řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti v těchto Obchodních podmínkách neupravené se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Zákazník Spotřebitel nejsou tímto dotčena jeho práva plynoucích z kogentních právních předpisů upravujících práva Spotřebitele platná na území příslušného státu Evropské unie. Vzájemné spory mezi Prodejcem a Zákazníkem řeší příslušné obecné soudy České republiky. V případě sporu, kdy stranou bude Zákazník, který není Spotřebitel bude tento spor v souladu s ustanovením § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, řešen obecným soudem dle sídla Prodejce

17.3. V případě, že kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení, nestanoví-li právní předpis jinak.

17.4. Vyšší moc. V případě zásahu vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodejce odpovědnost za škodu způsobenou Zákazníkovi v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají Smluvní strany právo od Smlouvy odstoupit

17.5. Změny Obchodních podmínek a Smlouvy. Změny Smlouvy je možné činit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Prodejce je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní podmínky libovolným způsobem, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv a tyto nové Obchodní podmínky budou součástí Smluv uzavřených až od data platnosti nových Obchodních podmínek. O podstatných změnách Obchodních podmínek, které jsou v neprospěch Zákazníka, Prodejce informuje Zákazníka vhodným způsobem nejpozději 15 dní před takto plánovanou změnou, a to pouze v případě, že má Zákazník zřízen Zákaznický účet za účelem informování Zákazníka o prováděných změnách. Má-li Prodejce se Zákazníkem uzavřenu Smlouvu na opakující se plnění, zašle Prodejce Zákazníkovi informace o změně Obchodních podmínek s předstihem 14 dnů před datem jejich účinnosti, neodmítne-li ve lhůtě 14 dnů Zákazník znění těchto Obchodních podmínek stávají se nové Obchodní podmínky nedílnou součásti Smlouvy. V opačném případě je takové odmítnutí považováno za výpověď Smlouvy s výpovědní dobou v délce 2 měsíců, kdy po dobu jejího běhu platí pro Smlouvu původní Obchodní podmínky.

17.6. Zákazník na sebe uzavřením Smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Uvedené se neuplatní je-li Zákazník zároveň Spotřebitelem.

17.7. Pro činnost Prodejce nejsou ve smyslu § 1826 Občanského zákoníku závazné žádné kodexy chování ani Prodejce žádné takové kodexy chování dobrovolně nedodržuje.

17.8. Zákazník nemůže postoupit či převést svůj Zákaznický účet, nebo jakékoliv práva či závazky z něj vyplývající na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Může však změnit osobu pověřenou činit Objednávky nebo přejím doručené Zboží jménem Zákazníka. Bez předchozího písemného souhlasu Prodejce není Zákazník oprávněn postoupit práva vzniklá ze Smlouvy na třetí osobu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 6. 1. 2023.

Probíhá načítání...