Reklamační řád

pro zboží zakoupené online prostřednictvím internetového obchodu Vtools.cz

(webová adresa: https://www.vtools.cz)

1.       Kontaktní údaje prodejce a provozovatele e-shopu:

1.1.         Název společnosti a adresa sídla:

Obchodní firma:     Vtools s.r.o.

IČO:                           139 77 342

DIČ:                           CZ13977342

Sídlo společnosti:   V olšinách 1122/50, Strašnice, 100 00 Praha 10

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 358019

1.2.         Kontakt na provozovnu pro vyřízení reklamace:

Adresa provozovny:               Vtools s.r.o.

Tovární 424, 763 16 Fryšták,

Česká republika

E-mail:                                      eshop@vtools.cz

Kontaktní telefon[MS1] :                        777 808 944

2.       Obecné informace:

2.1.         Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodejce a upřesňuje práva a     povinnosti zákazníka z vadného plnění. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí  Obchodními podmínkami prodejce pro prodej zboží online prostřednictvím Internetového obchodu                           Vtools.cz (webová adresa: https://www.vtools.cz) dostupnými na adrese https://www.vtools.cz/obsah/3-obchodni-podminky.

2.2.         Svým zákazníkům zaručujeme, že zboží zakoupené na našem internetovém obchodě je k okamžiku jeho doručení zákazníkovi dle Obchodních podmínek bez vad, čímž je dle právních předpisů míněno:

a)       zboží má vlastnosti dohodnuté ve smlouvě a pokud takové vlastnosti nebyly ve smlouvě nebo potvrzené objednávce výslovně specifikovány, pak vlastnosti uvedené u popisu zboží na Internetovém obchodě nebo vlastnosti obvyklé u takového typu a povahy zboží;

b)       byla-li jakost nebo kvalita zboží stanovena ve smlouvě na základě vzorku, pak tato jakost nebo kvalita zboží odpovídá použitému vzorku;

c)       zboží je vhodné pro účel, který je u zboží uveden v Internetovém obchodě nebo pro účel, který je pro tento druh zboží obvyklý;

d)       počet kusů nebo množství zboží odpovídá údajům uvedeným v objednávce, tedy zákazníkem objednanému počtu kusů a množství dle smlouvy;

e)       hmotnost zboží odpovídá hodnotě uvedené ve smlouvě s tolerancí 5 %, pokud není u jednotlivého zboží uvedena v Internetovém obchodě tolerance větší;

f)        zboží nemá právní vady, zejména není zatíženo právy třetích osob;

g)       zboží splňuje certifikáty a požadavky, které jsou na takový typ zboží kladeny právními předpisy a dále pokud je uvedena u zboží v Internetovém obchodě určitá certifikace, splňuje zboží podmínky kladené na něj příslušným certifikátem nebo certifikační autoritou.

2.3.         Nebude-li Vám dodané zboží na základě smlouvy k okamžiku dodání dle Obchodních podmínek splňovat některou z podmínek dodání bezvadného zboží dle čl. 2.2, písm. a) až g) výše, pak platí, že zboží má vady. Jelikož v takovém případě nedošlo k dodání bezvadného zboží, máte jako náš zákazník právo zboží reklamovat.

2.4.         Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí a dodání zboží dle Obchodních podmínek, byť se projeví až později. Toto právo založí i později vzniklá vada, kterou prodejce způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada u zboží zakoupeného zákazníkem, který je spotřebitelem, v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí zákazníkem. Předchozí věta se neuplatní u zboží zakoupeného zákazníkem, který není spotřebitel, nezbavuje ho to však možnosti prokázat, že se jedná o vadu, kterou zboží mělo již při jeho dodání zákazníkovi, ale nebylo možné ji ani s obvyklou péčí při převzetí objevit.

2.5.         Pokud je zákazník v postavení spotřebitele může uplatnit práva z vadného plnění u zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží nebo v době použitelnosti zboží uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty bude námi vyznačeno v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Zákazník, který je podnikatelem má povinnost nám oznámit a vytknout vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od okamžiku dodání zboží dle Obchodních podmínek. Na později uplatněné vady nebude brán zřetel. Jako prodejce neodpovídáme za zvětšení rozsahu poškození, pokud zákazník dál zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

2.6.         Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace zboží se řídí ustanovením § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v případě, že je zákazník spotřebitelem pak také ustanovením § 1810 a násl. a §1820 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.       Podmínky řádného uplatnění reklamace a podmínky za kterých není možné reklamaci zboží vyhovět.

3.1.         Zákazník má povinnost vadu uplatnit bez zbytečného odkladu co takovou vadu zboží zjistí, a to postupem dle tohoto reklamačního řádu a Obchodních podmínek. Prodejce není povinen nároku zákazníka, který je spotřebitelem vyhovět, pokud prokáže, že zákazník před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil anebo při reklamaci zboží nepostupoval dle tohoto reklamačního řádu, Obchodních podmínek a příslušných právních předpisů. V takovém případě bude zákazník na nedostatky reklamace upozorněn.

3.2.         Zákazník je povinen odeslat zboží spolu s písemným oznámením o uplatnění reklamace v souladu s Obchodními podmínkami na adresy určené prodejcem pro účely reklamace zboží.

3.3.         Bude-li reklamace řešena dodáním nového kusu zboží, je zákazník povinen vrátit prodejci zboží původně dodané, avšak náklady na vrácení zboží v tomto případě hradí prodejce.

3.4.         Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení ceny zboží ani požadovat dodání nové věci, pokud není schopen vrátit zboží ve stavu, v jakém ho převzal. To neplatí v případě, kdy došlo k poškození nebo změně stavu zboží výlučně v důsledku:

a)       prohlídky zboží za účelem zjištění, zda bylo doručeno v bezvadném stavu;

b)       nemožnost vrácení zboží v původním stavu byla prokazatelně znemožněna dopravcem nebo prodejcem v rámci doručení a převzetí zboží k reklamaci;

 

c)       zboží bylo před objevením vady používáno v souladu s obvyklým účelem a způsobem užití a v důsledku toho došlo ke změně stavu zboží běžným opotřebením (v takovém případě však zákazníkovi nemusí být vrácena nebo započtena část ceny zboží odpovídající prospěchu, který zákazník získal užíváním zboží).

3.5.         Práva z vadného plnění nevznikají a možnost reklamace zákazníkem se neuplatní:

a)       na vadu zboží v případě, kdy je takové zboží prodáváno se slevou z původní ceny, která je dána zákazníkovi z důvodu takové vady, na kterou by se jinak vztahovala práva z vadného plnění dle Obchodních podmínek;

b)       na vadu způsobenou opotřebením zboží v rámci jeho obvyklého užívání;

c)       v případě zakoupení použitého boží na vadu odpovídající opotřebení a stavu zboží k okamžiku dodání zboží zákazníkovi;

d)       na vadu způsobenou zákazníkem, která vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka či mechanickým poškozením zboží;

e)       na vadu vzniklou v důsledku vnější události mimo vliv prodejce;

f)        na vadu zboží v případě, kdy právní předpisy vzhledem k povaze zboží tato práva vylučují.

3.6.         Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla v rámci dokončené reklamace poskytnuta přiměřená sleva z ceny.

4.       Jak může zákazník reklamaci oznámit?

4.1.         Reklamaci a uplatnění práv z vadného plnění nám můžete oznámit formou písemného oznámení o reklamaci zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zaslanou na adresu našeho sídla nebo provozovny nebo prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku formou elektronické pošty na náš kontaktní email, vše uvedené v tomto reklamačním řádu výše a také v Obchodních podmínkách.

4.2.         Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu provozovny určené pro reklamaci zboží uvedenou v čl. 1.2. Zboží k reklamaci předávejte vždy čisté, kompletní včetně příslušenství, v originálním obalu, důkladně zabalené způsobem odpovídajícím jeho povaze, tak aby bylo chráněno při přepravě proti poškození a balení označte na viditelném místě nápisem „REKLAMACE“. Pokud budete postupovat tímto způsobem předejdete zbytečnému prodloužení doby reklamace.

4.3.         Zboží Vámi zaslané k reklamaci na dobírku nebude přijato.

4.4.         Vzor oznámení pro reklamaci zboží, který je možné využít je dostupný jako příloha tohoto reklamační řádu níže. Toto oznámení nejlépe přibalte do balíku k reklamovanému zboží, tak aby nám dorazily společně.

4.5.         Nejpozději společně s reklamovaným zbožím nám musí dorazit také písemné oznámení o uplatnění reklamace a vytýkaných vadách zboží, v opačném případě začne lhůta k vyřízení reklamace dle tohoto reklamačního řádu a Obchodních podmínek běžet až okamžikem doručení řádné reklamace se specifikací vytýkaných vad zboží v souladu s Obchodními podmínkami.

4.6.         Neoznámil-li zákazník vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doručení a převzetí zboží ze strany zákazníka.

 

 

 

5.       Jaká práva z vad zboží má zákazník vůči prodejci při vyřízení reklamace?

5.1.         V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů uvedených dále, bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění

5.2.         Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte následující práva:

a)       na odstranění vady opravou zboží;

b)       na přiměřenou slevu z ceny zboží;

c)       na odstranění vady dodáním nového bezvadného zboží nebo chybějící části objednávky;

d)       na odstoupení od smlouvy a vrácení ceny zboží.

5.3.         V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a my vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou zboží a my zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

5.4.         Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž smluvní strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Nezvolí-li si zákazník své právo z podstatného porušení smlouvy včas (nejpozději současně s uplatněním reklamace), má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.5.         Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte následující práva:

a)       na odstranění vady opravou zboží;

b)       na přiměřenou slevu z ceny.

5.6.         Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě zboží (alespoň třikrát stejná vada nebo čtvrtá reklamace pro různé vady) nebo při větším počtu vad zboží, čímž se rozumí nejméně tři vady současně, pro které ho není možné používat.

5.7.         Zákazník bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od původní dodání zakoupeného zboží.

5.8.         Výměnu zboží za nové při podstatném porušení smlouvy nemůže zákazník požadovat je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník pouze právo na bezplatné odstranění vady

6.       Jakým způsobem a na jakou adresu má zákazník reklamované zboží doručit?

6.1.         Zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Adresa sídla a provozovny prodejce je uvedena v čl. 1 tohoto reklamačního řádu.

6.2.         Zákazník je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci. Za tímto účelem musí být zákazník schopen zejména doložit datum koupě zboží, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodejce z vadného plnění předložením záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

 

 

7.       Jak bude prodejce informovat zákazníka o vyřízení reklamace?

7.1.         Přijetí oznámení o reklamaci Vám potvrdíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy reklamované zboží dorazí na adresu našeho sídla nebo provozovny či námi písemně určeného servisu (pokud Vám v reakci na písemné uplatnění reklamace takový servis před odesláním zboží na naši adresu určíme). Potvrzení o obdržení Vaší reklamace bude obsahovat datum přijetí reklamace a předpokládanou dobu jejího vyřízení. V případě nesprávně uplatněné reklamace budete vyzvání k doplnění podkladů.

7.2.         Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení (obdržení reklamovaného zboží a zároveň oznámení o uplatnění reklamace), nedohodneme-li se s Vámi jinak. V případě, že nedodržíme reklamační lhůtu, může zákazník, který je spotřebitelem od smlouvy odstoupit.

7.3.         V případě, že reklamaci uplatnil zákazník, který není spotřebitelem, tedy jako podnikající fyzická či právnická osoba, neužije se pro vyřízení reklamace zboží lhůta 30 dní. Zavazujeme se však vyřešit reklamaci zboží v nejkratším možném termínu dle našich možností.

7.4.         O vyřízení reklamace Vás budeme informovat na kontakt uvedený v uplatnění reklamace a pokud takový nebude uveden nebo bude nečitelný, budeme Vás kontaktovat na adresu, kterou u Vás evidujeme v objednávce nebo zákaznickém účtu. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.

7.5.         Zákazník je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době jsme oprávněni Vám účtovat přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na Váš účet.

8.       Reklamační formulář

8.1.     Vzorový reklamační formulář pro uplatnění reklamace na našem e-shopu si můžete stáhnout na adrese: https://vtools.cz/upload/220216_Formular_pro_uplatneni_reklamace.docx

Odkaz ke vzorovému formuláři k odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout na adrese: https://vtools.cz/upload/220216_Formular_odstoupeni_od_smlouvy.docx

 

Platné od 22. 2. 2022